نمایش موارد بر اساس برچسب: مستند سیره عملی امام - یاسین مدیا

مستند سیره عملی امام روح الله (قسمت اول) - این مستند به بررسی ابعاد مختلف زندگی امام خمینی (ره) از سال 1357 تا 1368 می پردازد. تهیه شده توسط واحد مرکزی خبر

 

کلمات کلیدی: ورود امام به ایران، تشکیل دولت موقت، کودتای 21 بهمن، همه پرسی 12 فروردین، نفی قرارداد کمپ دیوید، تشکیل خبرگان، بازرگان، شهید چمران و ماجرای پاوه، ریاست جمهوری بنی صدر، قطع رابطه با آمریکا و ...

مستند سیره عملی امام روح الله (قسمت دوم) - تهیه شده توسط واحد مرکزی خبر)

مستند سیره عملی امام روح الله (قسمت سوم) - تهیه شده توسط واحد مرکزی خبر)

مستند سیره عملی امام روح الله (قسمت چهارم) - تهیه شده توسط واحد مرکزی خبر)

مستند سیره عملی امام روح الله (قسمت پنجم) - تهیه شده توسط واحد مرکزی خبر)

مستند سیره عملی امام روح الله (قسمت ششم) - تهیه شده توسط واحد مرکزی خبر)

مستند سیره عملی امام روح الله (قسمت هفتم) - تهیه شده توسط واحد مرکزی خبر)

مستند سیره عملی امام روح الله (قسمت هشتم) - تهیه شده توسط واحد مرکزی خبر)

مستند سیره عملی امام روح الله (قسمت نهم) - تهیه شده توسط واحد مرکزی خبر)

مستند سیره عملی امام روح الله (قسمت دهم) - تهیه شده توسط واحد مرکزی خبر)