نمایش موارد بر اساس برچسب: روخوانی قرآن - یاسین مدیا

علائم وقف - آموزش روخوانی قرآن

منتشرشده در آموزشی
پنج شنبه, 01 بهمن 1394 ساعت 18:41

آموزش تصویری روخوانی قرآن - علائم وقف

حروف مقطعه قرآن - آموزش روخوانی قرآن

منتشرشده در آموزشی
پنج شنبه, 01 بهمن 1394 ساعت 18:41

آموزش تصویری روخوانی قرآن - حروف مقطعه قرآن

وقف - آموزش روخوانی قرآن

منتشرشده در آموزشی
پنج شنبه, 01 بهمن 1394 ساعت 18:41

آموزش تصویری روخوانی قرآن - وقف

اشباع و عدم اشباع ها ضمیر - آموزش روخوانی قرآن

منتشرشده در آموزشی
پنج شنبه, 01 بهمن 1394 ساعت 18:41

آموزش تصویری روخوانی قرآن - اشباع و عدم اشباع ها ضمیر

حروف ناخوانا، التقا ساکنین - آموزش روخوانی قرآن

منتشرشده در آموزشی
پنج شنبه, 01 بهمن 1394 ساعت 18:41

آموزش تصویری روخوانی قرآن - حروف ناخوانا، التقا ساکنین

مد - آموزش روخوانی قرآن

منتشرشده در آموزشی
پنج شنبه, 01 بهمن 1394 ساعت 18:41

آموزش تصویری روخوانی قرآن - مد

تنوین - آموزش روخوانی قرآن

منتشرشده در آموزشی
سه شنبه, 29 دی 1394 ساعت 20:40

آموزش تصویری روخوانی قرآن - تنوین

تشدید - آموزش روخوانی قرآن

منتشرشده در آموزشی
سه شنبه, 29 دی 1394 ساعت 20:40

آموزش تصویری روخوانی قرآن - تشدید

سکون - آموزش روخوانی قرآن

منتشرشده در آموزشی
چهارشنبه, 02 دی 1394 ساعت 19:38

آموزش تصویری روخوانی قرآن - سکون

حرکات کشیده - آموزش روخوانی قرآن

منتشرشده در آموزشی
چهارشنبه, 02 دی 1394 ساعت 19:38

آموزش تصویری روخوانی قرآن کریم - حرکات کشیده